Ohlášky

SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE; 22. 11. 2020

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Do "nedělní sbírky" můžete přispět na číslo účtu farnosti sv. Václava: 1804351329/0800, Česká spořitelna. 

 

 • Děkuji všem, kdo pamatuje i v tyto nelehké dny na svou farnost svými finančními příspěvky.

 • Od pondělí 23. 11. platí nové nařízení vlády, které umožňuje účast na bohoslužbě 20 lidí. Nadále zůstává v platnosti zákaz společného zpěvu a platí dodržování hygienických opatření – rouška, dezinfekce, rozestupy.  

 • Pro naše farnost platí:

 • Ve všední dny (pondělí – sobota) budeme sloužit mše svaté podle obvyklého pořadu bohoslužeb v katedrále. Vždy může být přítomných 20 věřících v presbytáři.

 • V neděli 29. 11. (1. neděle adventní) bude v katedrále mše svatá pouze v 10:00 a i nadále budeme bohoslužbu přenášet na YouTube a lze ji sledovat na tomto kanálu YouTube.

 • V neděli večer (dnes i příští neděli) od 17:00 do 18:00 bude v katedrále vystavena Nejsvětější Svátost Oltářní. Bude příležitost ke svátosti smíření a budeme podávat svaté přijímání.

 • ADVENTNÍ VĚNCE: v sobotu 28. 11. se budou ve farním domě vyrábět adventní věnce od 9:00 do 16:00. Věnec si můžete přijít zakoupit od 16:00 do 19:00 ve farním domě (kontaktní osoba je Richenza Buková). Doporučená cena je 340 Kč. Výtěžek pomůže chudým lidem v misijním sirotčinci v mongolském Ulánbátaru. Na věnec si každý připne lístek se jménem a uloží ho do katedrály. V neděli se duchovně setkáme při přenosu mše svaté, při které budou věnce společně požehnány. Večer si věnec vyzvednete v katedrále mezi 17:00 a 18:00 hodinou, když budete přicházet ke svatému přijímání. Při večerní modlitbě už může požehnaný věnec svítit v každé rodině.

 • Prosím, aby se v katedrále zbytečně nezdržovalo více lidí. Prosím, aby ti, kdo jsou nachlazení nebo mají nějaké příznaky nemoci COVID-19, nechodili do kostela a zůstali doma.

 • Pro pohřby je stanoven počet 20 lidí – každý, koho Pán povolá, si zasloužení důstojné rozloučení, i když v malém počtu. Neodkládejme zemřelé beze mše svaté, modlitby a obřadu!

 • Sledujte, prosím, náš web www.katedralaolomouc.cz kde budou přidávány aktuality.

 • ČERVENÁ STŘEDA 25. LISTOPADUjejím smyslem je připomenout si všechny, kdo jsou ve světě pronásledováni pro svou viru. KATEDRÁLA BUDE NASVÍCENA ČERVENĚ. SPOJME SE V MODLITBĚ.


 • Hodolany:

 • V neděli kněz slouží mši svatou za účasti 20-ti farníků v 8:30. Poté bude od 9:15 do 9:45 možnost přistoupit ke svatému přijímání.

 • Ve všední den bude mše svatá ve středu a v pátek v 18:00 – účast 20 věřících.

 • ADVENTNÍ VĚNCE si přineste k požehnání příští neděli na mši svatou (omezení 20 lidí). Také po mši svaté, kněz požehná věnce po padávání sv. přijímání – od 9:15 do 9:45.  

 • Po skončení pandemie budou nedělní mše svaté v Hodolanech v 8:30. Důvody jsem sdělil na konci září. Žádnou námitku jsem nezaznamenal. Všem upřímně děkuji za pochopení a přijetí. Není to z důvodu pohodlí kněží, ale proto, abychom mohli vypomoct ještě v jiných farnostech.
 •   • Moji milí farníci, přeji Vám pevné zdraví a hodně sil. Modleme se za sebe navzájem. Denně na vás pamatuju při mši svaté a při modlitbě a posílám požehnání! P. Ladislav  

 


 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

 modlitba národů proti pandemii:

 

Bože, náš Otče, Stvořiteli světa, všemohoucí a milosrdný,

z lásky k nám jsi poslal na svět svého Syna jako lékaře našich duší a těl.

Shlédni na své děti, které se v této obtížné, zmatené a zděšené době

v mnoha částech Evropy a světa na Tebe obrací a hledají sílu, spásu a úlevu.

Osvoboď nás od nemoci a strachu, uzdrav naše nemocné,

utěš jejich rodiny, dej moudrost našim vládcům, sílu

a odměnu našim lékařům, sestrám a dobrovolníkům, věčný život mrtvým.

Neopusť nás v době zkoušky, ale osvoboď nás ode všeho zla.

O toto prosíme Tebe, který se Synem a Duchem Svatým žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.

Maria, Matko uzdravení a naděje, oroduj za nás!